AON: Startup-tiimien arviointi

  • kesäkuuta 1, 2022

Toimiva tiimi on välttämätön edellytys startupin onnistumiselle, ja siten tiimin arvioinnin tulisi olla olennainen osa startupin arviointi- ja valuaatioprosessia. Arviointia voi kuitenkin olla vaikea tehdä systemaattisesti ja strukturoidusti. Mistä lähteä liikkeelle tiimin arvioinnissa?

Vaikka mediassa on viime aikoina ollut näkyvästi esillä menestyneitä startupeja, startupin onnistuminen muistuttaa todennäköisyyksiltään arpapeliä. Tyypillisimmät ongelmat epäonnistuneissa startupeissa liittyvät liiketoiminnallisiin ongelmiin, kuten epäonnistumisiin rahoituksen hankkimisessa tai tuotteen kysynnän varmistamisessa. Yhä useampi ongelma johtuu myös tiimin rakenteeseen ja dynamiikkaan liittyvistä haasteista.  

Tiimiin liittyvät ongelmat voivat olla monenlaisia. Toiminnan kehittyessä ydinryhmän jäsenten eroavat arvomaailmat voivat johtaa hankaluuksiin yhteisen vision ja strategian määrittämisessä. Halu välttää konflikteja voi johtaa siihen, ettei pinnan alla kyteviä ongelmia tai virheitä tunnusteta eikä nosteta esille. Ajattelun joustamattomuus voi estää virheistä oppimista, neuvojen kuuntelua tai uudenlaisten ideoiden kehittämistä. 

Tiimin arviointi on hankalaa, sillä tiimi on käytännössä inhimillistä pääomaa ja siten aineetonta. Inhimillisen pääoman määrittelyssä olisi helppoa tyytyä arvioimaan tiimin jäsenten tietoja ja taitoja, kuten esimerkiksi koulutusta, ammatillista taustaa, kokemusta ja substanssiosaamista. Inhimillinen pääoma on kuitenkin myös paljon muuta – kuten käyttäytymistapoja, asenteita, uskomuksia ja motivaatiotekijöitä. Tiimin jäsenten persoonallisuudet ja motivaatiotekijät vaikuttavat olennaisesti siihen, miten hyvin tiimi kykenee hyödyntämään koko potentiaaliaan ja tietotaitojaan. 

Mihin asioihin kiinnittää siis huomiota, kun arvioidaan tiimiä ja sen jäseniä? Ja miten lähteä arvioimaan edellä mainittuja tekijöitä?  

Alla on lueteltu joitakin ajatteluun, käyttäytymiseen ja motivaatioon liittyviä tekijöitä, jotka yhdistävät ja kuvaavat onnistuneita startup-tiimejä ja tiimin jäseniä:  

  • Päämäärätietoisuus ja intohimo. Nämä toimivat tiimin jäseniä eteenpäin ajavana moottorina vääjäämättömistä haasteista ja takapakeista huolimatta.
  • Voittaminen ja häviäminen joukkueena. Epäonnistumisista kannetaan vastuu yhdessä, eikä lähdetä syyttelemään toisia.
  • Luovuus. Asioita täytyy ajatella uusin tavoin. Luova ajattelu on välttämätöntä, kun ratkaistaan vaikeita tai entuudestaan tuntemattomia ongelmia.
  • Sosiaalinen luottamus. Tarvittaessa oma mielipide on kyettävä ilmaisemaan hierarkiasta ja asemasta riippumatta. Tämä vaatii yksilön rohkeuden lisäksi psykologisesti turvallista ilmapiiriä tiimissä.
  • Paineensietokyky. Tulosta täytyy syntyä tiukkojen aikataulujen, kauaskantoisten vaikutusten ja suuren vastuun painaessa.
  • Mukautuminen nopeisiin muutoksiin. Uudet asiat täytyy oppia nopeasti. Virheet tulee myöntää välittömästi ja tiimin tulee kyetä muuttaa suuntaa, jos tilanne sitä vaatii.
  • Täysi sitoutuminen tiimiin ja tiimin koheesio. Jokaisen jäsenen tulee sitoutua tiimin menestymiseen ja sisäisissä konfliktitilanteissakin on ajateltava tiimin parasta.
  • Omavaraisuus ja roolijako. Tiimi ei voi laskea täysin ulkopuolisten toimijoiden varaan. Tiimin tulee löytää tie ulos kiperistä tilanteista silloinkin, kun kukaan ei kerro, mitä tulee tehdä. Selkeä roolijako edesauttaa omavaraisuutta.
  • Ylivertaisuuteen pyrkiminen. Tiimissä tulee vallita meritokratia – paras voittakoon. Tiimin jäsenten tulee kyetä jatkuvaan vuoropuheluun, palautteenantoon ja toistensa tukemiseen.

Kun kriteeristö on selvä, voi siirtyä arvioinnin toteuttamiseen. Monesti tässä vaiheessa inhimilliset tekijät voivat kuitenkin vääristää arvioijan omaa päätöksentekoa. Esimerkiksi Franke kollegoineen (2006) huomasivat tutkimuksessaan pääomasijoittajien olevan alttiita arvioimaan myönteisemmin niitä tiimin jäseniä, jotka muistuttavat heitä itseään (englanniksi similarity effect). Samoin Vihervuori on diplomityössään (2017) koonnut yhteen useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa vääristävästi tiimien arviointiin.  

Inhimillisiä vääristymiä voidaan pyrkiä minimoimaan käyttämällä systemaattisia ja strukturoituja prosesseja, jotka takaavat parhaimman lopputuloksen. Tässä voi käyttää apuna ulkopuolisia palveluntarjoajia tai hankkia arviointiosaamista ja -työkaluja omaan käyttöön. Soveltuvia työkaluja voivat esimerkiksi olla tutkimuksiin perustuvat persoonallisuus- ja motivaatiokyselyt sekä strukturoidut haastattelurungot.  

Startupin onnistuminen riippuu luonnollisesti monesta tekijästä, mutta toimiva tiimi on välttämätön ehto. Tiimin arvioinnissa saatetaan helposti tyytyä arvioimaan tiimin jäsenten kokemusta, koulutuksellista ja ammatillista taustaa sekä substanssiosaamista. Toivon mukaan tämä kirjoitus auttaa sinua pitämään silmällä myös tiimin inhimillisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen, miten tiimi saa hyödynnettyä koko osaamistaan ja potentiaaliaan.

Blog Post

Related Articles

Taplow: Johdon suorahakumarkkina rikkoo ennätyksiä - Neljä kasvun ajuria vuodelle 2022

Usko kasvuun on markkinoilla vahva. Yritykset ovat valmiita kasvattamaan investointejaan ja palkkaamaan sekä Suomessa...
maaliskuuta 17, 2022

Mäkitalo Attorneys: Importance of data protection in acquisitions

Mäkitalo Attorneys Ltd, Paul Durac, Associate
lokakuuta 27, 2022

Ready to streamline your
investment workflows?